maatwerk planken in de keuken voor Our Cairo Home ©BintiHome

Om weer een stap verder te kunnen met het huis hadden we wat maatwerk nodig. Met name voor de keuken en eventueel ook nog wat meubels. Maar waar vind je nou een goede meubelmaker?

Maatwerk in Egypte?

Na de toch wat stressvolle momenten tijdens het leveren en plaatsen van de tegels van de badkamers was ik wat sceptisch geworden over het samenwerken met een meubelmaker. Inmiddels heb ik wel geleerd dat het werken aan een huis hier in Egypte nét even anders gaat dan in Nederland. En dat je 8 van de 10 keer iets anders krijgt dan je verwacht of dat de planning weer omgegooid wordt. In de voormalige keuken hing alleen een wasbak en aangezien we ( vanwege de aansluiting) de wasmachine in de keuken zouden plaatsen wilde ik heel graag een kast hieromheen bouwen.

Dus we besloten om een keukenblok te laten maken waar zowel de wasmachine in past en meteen de gootsteen in weg gewerkt kan worden. Ook wilde ik twee lange houten planken boven de gootsteen in plaats van keukenkastjes. We gaven de maten en de wensen door aan de meubelmaker en hij wist precies wat we wilden en ging aan de slag.

‘Maar wat voor hout gaat hij dan gebruiken?’ ‘En denk je dat hij echt precies snapt wat we willen?’ ‘Ik ga nog niets anders laten maken door hem hoor, ik weet hoe het gaat’. Ja ach, een aantal van mijn vele vragen aan Mahmoud aangezien ik toch enigszins een beetje mijn vertrouwen had verloren in het werken met nieuwe mensen. Overigens de schilders leveren wel topwerk zoals in de vorige blogpost kon zien.

maatwerk Meubels voor Our Cairo Home ©BintiHome-2

maatwerk Meubels voor Our Cairo Home ©BintiHome

De meubelmaker aan de slag

Ongeveer een week later kregen we een telefoontje dat de meubelmaker de volgende dag zou langs komen. Dus als wij de volgende dag in het appartement komen ben ik al aardig verrast. De planken die daar tegen de muur staan in de keuken zien er wel erg mooi  uit. Mooie robuuste uitstraling, een inkeping voor indirecte verlichting en ook nog eens afgeronde hoeken. Ik keek Mahmoud met een verbaasde en goedkeurende blik aan, ik was aardig onder de indruk. Vervolgens lieten wij de meubelmaker zijn gang gaan en kwamen we later in de middag terug.

Et voila, daar stond opeens een keukenblok én de planken hingen. Wauw! Dat had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd ben ik erg tevreden met het werk dat de meubelmaker heeft geleverd. Natuurlijk zijn er wel wat schoonheidsfoutjes en kan je het niet vergelijken met de precisiewerk dat we in Nederland gewend zijn. Maar zo op het oog vind ik het top.

Wel apart om te zien hoe mijn mening veranderd nu ik hier in Egypte ben. Maar ja ik heb alleen mijzelf ermee als ik op elk klein dingetje commentaar lever. Dit is eenmaal het werk dat ze leveren, óf je moet met een onbetaalbare architect in zee gaan die met zijn/haar ‘inhouse‘ medewerkers alles kan maken wat je wil. Tja dan ben je alleen wel 10x zoveel kwijt. Dan maar wat onverwachte artistieke elementen van de meubelmaker ;)

maatwerk Meubels voor Our Cairo Home ©BintiHome

Meubels op maat

Aangezien de meubelmaker mij erg verrast had met het maatwerk van de keuken lieten we hem meteen twee meubels maken. Een kast voor naast het entree waar we een spiegel boven kunnen hangen. En ook een lage sidetable/bench welke ik achter de bank wil plaatsen met veel planten. Zie je het al voor je? Ook hier wat subtiele schoonheidsfoutjes, ter plekke zaagde de meubelmaker de poten van de sidetable nog iets korter. Maar ook hiermee ben ik erg tevreden. Aan de slag met kleur!

‘Welke kleur zou jij deze kast en de sidetable geven?’

maatwerk kast voor ons entree voor Our Cairo Home ©BintiHome

maatwerk bankje voor Our Cairo Home ©BintiHome

meerinspiratie-OURCAIROHOME

English Summary

For the enxt step in the house we needed some customization. Especially for the kitchen and maybe even some furniture. But where can we find a good carpenter?

Customization in Egypt?

After the somehow stressful moments during the supply and installation of the tiles of the bathrooms I had become a bit skeptical about working with a carpenter. Meanwhile, I’ve learned that working on a house here in Egypt is totally different than in the Netherlands. And that most of the time you’ll find something different than you expected or that the planning will be changed again. In the former kitchen there was only a sink and since we want to put the washing machine in the kitchen, I really wanted to build a cupboard around it. So we decided to create a kitchencorner that fits into both the machine and we can put the sink into it too. I also wanted two long wooden shelves above the sink instead of kitchen cabinets. We gave the sizes and requirements to the carpenter and he understood exactly what we wanted, as he said, and start to work on the order.

“But what kind of wood he’ll use?” “And you think he really understands exactly what we want?” “I will not let him make anything else untill I see what he will bring us first” Yes ah, some of my many questions for Mahmoud because I still had lost somehow my confidence in working with new people. Although, the painters are doing a great job as you could see in the previous blogpost.

Carpenter at work

About a week later we got a call that the carpenter would come by the next day. So when we entered the appartment the next day we we’re kind of surprised. The shelves which he put leaning on the wall looks amazing. Beautifull tough look, a notch for indirect lighting and rounded corners. I looked at Mahmoud with a surprised and approving look, I was pretty impressed. Then we left the carpenter do his job to come back later in the afternoon.

Et voila, suddenly there was a kitchencorner and hanging shelves. Wow! I did not expect that at all to be honest. I am very pleased with the work that the carpenter has made. Of course there are some flaws and you can not compare it with the precision that we are used to in the Netherlands. But at first glance I think it looks great.

Funny to see how my mind has changed somehow whil I’m here in Egypt. But yes I have only myself with it as I provide commentary on every little thing. This is once the work they provide here, or you must do business with a priceless architect who will do everything with his / her ‘in-house’ staff, and they can make anything you want. Well then you just got 10 times more lost. So let’s better join some unexpected artistic elements of the carpenter ;)

Custom made furniture

As the carpenter had suprised me with the custom made kitchen I wanted him to make two furniture pieces too. A cabinet which we can put next to the entrance and hang a mirror above it. And a low side table / bench which I want to put behind the sofa to put some plants on it. Can you imagine it already? ;) Again, some subtle flaws, the carpenter sawed the legs of the side table a little bit shorter. But I am very satisfided by his work. Let’s start with colour!

”Wat colour would you give this cabinet and side table? ”

Maatwerk in Egypte Cairo Home ©BintiHome

Fotografie : Souraya Hassan, Binti Home

Bewaren

Bewaren

Bewaren