souraya hassan binti home in egypte #thisisegypt ©BintiHome

Zo’n 2,5 maand geleden vertrok ik naar Cairo met een uitgestippeld plan om aan de slag te gaan met mijn eigen kelim collectie. Twee dagen geleden ben ik terug gekomen met een brede glimlach op mijn gezicht, trots, voldaan en vooral vol inspiratie en zin in de volgende stappen! Wat er allemaal op mijn pad is gekomen? Daarover geef ik jullie graag een kleine update in deze blog.

2,5 months ago I went to Cairo with a complete plan to get started with my own kelim collection. Two days ago I returned with a big smile on my face, proud, satisfied and above all full of inspiration and looking forward to the next steps! What all has come on my path? I like to give you a little update on this blog. ( Read complete story below)

Kelims van het platteland

Nadat ik eerder wat kelims heb meegenomen uit Egypte voor Bintihomeshop.nl en ik in contact ben gekomen met wevers van het platteland besloot ik mijn eigen collectie  te gaan ontwerpen. Vorig jaar maart ben ik drie weken in Egypte geweest om op zoek te gaan naar de wevers maar ook allerlei andere plekken te bezoeken waar originele ambachten uitgevoerd worden. Ontzettend inspirerend en dat smaakte naar meer. Ik wilde graag in de zomer al terug naar Egypte maar in verband met de super leuke projecten voor onder andere Flexa, Woonbeurs en woningen heb ik die reis uitgesteld tot afgelopen november. Ik ben inderdaad weer terug gegaan naar de wevers op het platteland om aan de slag te gaan met de kleden. Dit heeft uiteindelijk langer geduurd dan gepland. Met name omdat het werken met ambachtslieden erg veel tijd kost, ze hebben een eigen wil en je moet vooral continue de producten controleren. Wat absoluut een creatieve uitdaging is want het woord kwaliteit is bij elk persoon weer anders. En ik sta echt voor kwaliteit en het gebruik van de juiste kleuren. Zo kon er gerust een andere kleur gekozen worden tijdens het weven omdat die kleur uit mijn ontwerp niet aanwezig was. Als je dan na twee weken terug kwam om wat samples te bekijken bleek dat een kleed toch een andere look had gekregen dan wat je in eerste instantie had besproken. Een intensieve maar toch inspirerende samenwerking waarbij ik graag de wevers wil helpen om samen een mooi product neer te zetten. Wel hebben we besloten niet te werken met de wevers op het platteland omdat dit steeds zo’n 4/5 uur rijden is vanaf Cairo. En het lastig is om in dat gebied voor een langere tijd te verblijven. Uiteraard wil ik heel graag deze mensen steunen en van werk voorzien, maar omdat kwaliteit/productcontrole erg van belang is, is dit niet haalbaar. We hebben daarom besloten een eigen werkplaats voor Binti Home te creëren in Cairo! Hier zullen wij ook werken met de wevers die deze ambachten goed kunnen uitvoeren maar wel iets dichter bij huis. Daarnaast vind ik het ook super dat we de mogelijkheid hebben een eigen werkplaats op te zetten zodat ik deze wevers van werk van voorzien maar ook mijn eigen kleden nog beter kan controleren en nauw betrokken zijn bij de realisatie hiervan. Ik zal iemand aannemen die in Egypte verantwoordelijk is voor de productie/controle/verzending in de tijd dat ik in Nederland ben. Ook gaan wij samenwerken met een man die al heel veel jaren wol en katoen verft op een natuurlijke wijze. Een samenwerking waar ik ontzettend naar uit kijk. Een eigen Binti Home werkplaats in Cairo is iets waar ik stiekem van droomde maar nu werkelijkheid gaat worden.

souraya hassan binti home kelims wool ocher in egypte #thisisegypt ©BintiHome

Creatief Cairo

Terwijl de kelims gemaakt werden ( nog in de weverij op het platteland ) kwam ik ondertussen in contact met verschillende creatieven uit Cairo. Wat een inspiratie, wat een andere wereld dat ik gewend was in Cairo in de voorgaande jaren en wat een mooie projecten staan er op de planning! Ik kan het nog steeds niet goed geloven wat een creatieve en inspirerende achtbaan de afgelopen maanden is geweest! Zo heb ik uiteindelijk veel gesprekken gevoerd met onder andere architecten, ontwerpers en redacteuren en gesproken over samenwerkingen, een maandelijkse column in een tijdschrift en exclusieve samenwerkingen voor een productontwerp. Een leuke samenwerking met Golden Tulip Hotel in Zamalek waardoor mijn moeder en ik een week gratis konden verblijven. Ook heb ik inspirerende nieuwe winkels bezocht, samenwerkingen besproken voor styling en fotografie voor interieurmerken en nieuwe plannen bedacht voor het importeren van producten gemaakt in Egypte, ontworpen door creatieven uit Egypte, voor mijn  webshop Bintihomeshop.nl. Deze webshop zal dan ook de komende tijd een metamorfose ondergaan waarbij ik veel meer de focus wil leggen op de combinatie van Europese merken en merken/producten uit Egypte en andere Arabische landen. Hierover later uiteraard meer.

bintihome in egypte ©BintiHome-2

Rondreizen door Cairo

Ik voelde mij thuis in Cairo, doordat ik mij kon omringen met mijn lieve familie, vrienden en de werkzaamheden voor Binti Home kon voortzetten. Cairo is een wereldstad, een hectische stad, een drukke stad en een stad met heel veel verschillende gezichten. Zo kan je in de ene wijk rustig rondlopen als vrouw alleen en lijkt het af en toe alsof je in Zuid Europa loopt, maar is er weer een ander gebied waar je absoluut beter niet kan komen omdat het toch wat onveiliger is. Natuurlijk kregen wij al het vreselijke nieuws ook mee wat er in Egypte en Cairo gebeurde maar wij merkten er eigenlijk niets van. Ik wil mij dan ook liever niet richten op hoe dit allemaal in elkaar zit maar graag al het moois van Egypte delen. Zo heb ik de meest prachtige gebieden bezocht waaronder Fayoum, ik schreef hier eerder al een blog over. Maar ook in Cairo heb ik veel verschillende wijken bezocht met dank aan Uber! Een gewone taxi is voor een vrouw alleen toch niet heel erg veilig en als buitenlander niet altijd even handig omdat ze toch proberen een hogere prijs te ontvangen. Ondanks dat Uber hier in Nederland verboden is, is het in Cairo een paar maanden geleden gelanceerd en een groot succes. Er zijn een aantal vergelijkbare apps maar ik vond deze toch het prettigste. Ik heb dan ook door heel Cairo gereist en plande een aantal afspraken op een dag. Ik kreeg veel verbaasde gezichten te zien hoe ik dat toch allemaal deed omdat Egyptenaren niet altijd even punctueel zijn met de tijd en vaak één of max twee afspraken op een dag plannen. Maar hoe ik in Nederland werk wilde ik in Egypte ook proberen, en dat is vaak ook gelukt. Hierdoor heb ik zoveel leuke en lieve mensen leren kennen, kan ik werken aan nieuwe projecten en heeft het mij de vrijheid gegeven om mijn bedrijf ook in Cairo te (gaan) runnen. Een droom die opeens werkelijkheid wordt! Ik heb ook een ontzettend gaaf nieuwtje waarbij ik mee heb kunnen werken aan een landelijke campagne in Egypte, maar daarover binnenkort meer ( fingers crossed!).

bintihome in egypte ©BintiHome

Fairtrade Egypt

Ik wil graag werken met mensen, zien waar producten gemaakt worden, werkgelegenheid stimuleren en vooral met een goed gevoel aan het werk gaan. Zo ben ik na een tijdje in Cairo in contact gekomen met Fairtrade Egypt, een ontzettend inspirerende organisatie en zijn aangesloten bij de Wereld Fairtrade Organisatie. Ik kan alvast verklappen dat ik met deze inspirerende partij ga samenwerken aan hun producten welke ik zal gaan verkopen maar óók een eigen collectie ga samenstellen in samenwerking met de ambachtslieden welke door Fairtrade Egypt worden aangestuurd en begeleidt. Een grote en ontzettend mooie kans waar ik erg trots op ben en jullie uiteraard meer over ga vertellen binnenkort.

Tunis Village Egypt Fayoum Experience This is Egypt ©BintiHome

Plannen 2016

De 2,5 maand in Egypte was werkelijk waar fantastisch. Ik keek er naar uit om weer terug te gaan naar Nederland om hier mijn familie en vrienden weer te zien en werken aan alle leuke projecten die hier weer op de planning staan. Wel ben ik alweer een volgende reis naar Cairo aan het plannen. De kansen die ik nu krijg in Cairo wil ik met beiden handen aangrijpen en vooral het combineren van werken in Nederland en Egypte voelt als een geschenk waar ik ontzettend van geniet. Ik ga aankomende maart weer terug naar Egypte om verder te gaan met de collectie kelims, de textielcollectie in samenwerking met Fairtrade én verschillende styling projecten voor merken en woningen.

Er is nog zoveel meer te vertellen over de afgelopen maanden maar dan wordt deze blogpost wel erg lang. Daarom zal ik gewoon steeds wat nieuws delen over Binti Home Cairo ;). (#bintihomecairo )

Maar ook voor de komende tijd hier in Nederland staan alweer leuke afspraken op de planning. De styling en fotografie voor Stek Magazine, een interieurontwerp en begeleiding voor een nieuw te bouwen woning in Bergen, mooie samenwerkingen voor Binti Home Blog en leuke persreisjes. Ik heb er zin in! :)

Korte vlogs op snapchat

Ik wil jullie bedanken voor al jullie lieve reacties op de blog, mailtjes, facebook en instagram. Het is erg leuk om te merken dat jullie het zo leuk vinden om mee te kijken tijdens mijn tijd in Egypte! Sinds kort zit ik op snapchat ( bintihome) en laat ik korte video’s zien gedurende mijn dag. Soms zijn er ook dagen dat ik geen video’s plaats maar probeer het wel zoveel mogelijk te doen. Het is voor veel van jullie vast nog nieuw maar ik vind het ontzettend leuk om te doen! Neem gerust een kijkje om te zien of jij het ook net zo leuk vindt als ik.

Tot de volgende blog weer!

 

Read my story in English below :

Kelims on the country side

After some kilims have brought from Egypt for Bintihomeshop.nl and I came in contact with weavers from the countryside, I decided to design my own collection. In March last year I went for three weeks in Egypt to seek the weavers but also to visit many other places where original trades are executed. Very inspiring and make me decide I want to do more. I wanted to go back to Egypt in the summer but this wasn’t possible because of amazing projects in the Netherlands for Flexa, interiorfair ‘Designbeurs’ and interiordesigns for homes. This made me postponed my trip unti last november.  I actually went back to the weavers in the rural areas to get started with the kelims. Eventually this has taken longer than planned. Especially since working with artisans takes time, they have their own thoughts about design and you really should constantly monitor the products. What absolutely is a creative challenge is the word quality what is in each person differently. And I’m really in for quality and the use of the right colors. For example, there could be a different color often selected during the weavingprocess because that color from my design was not present. When I came back after two weeks I see the samples showed have a different look than what you had discussed initially. An intense yet inspiring cooperation which I would like to help the weavers to put a good product together. However, we decided not to work with the weavers in rural areas because it always about 4/5 hours drive from Cairo. And it is hard to stay in that area for a longer time. Of course I really want to support these people with work, but because quality / product control is very important, this is not feasible. We have therefore decided to create a workshop for Binti Home in Cairo! Here we will also work with the weavers who perform these crafts good but closer to home in Cairo. In addition, I think it’s great that we have the opportunity to set up our own workshop so that I provide these weavers of work but also my own kelims still can better monitored and I can be closely involved in its realization. I will hire someone who in Egypt is responsible for the production / checking / sending in the time I am in the Netherlands. We will also work with a man who has many years of wool and cotton dyes in a natural way. A collaboration that I really looking forward too. A private Binti Home workshop in Cairo is something I secretly dreamed of but will now become reality .

Creative Cairo

While the kilims were made (still in the weaverty in the country), I arrived in the meantime in contact with several creatives from Cairo. What an inspiration, what a different world that I was used to in Cairo in the previous years and what a beautiful projects are coming. I still can not believe what a creative and inspiring roller coaster the last few months has been! So I eventually had many conversations with architects, designers and editors and talked about collaborations, a monthly column in a magazine and exclusive partnerships for product design. A nice collaboration with Golden Tulip Hotel in Zamalek where my mother and I could stay a week for free. I also visited inspiring new shops, collaborations for styling and photography for interior brands and new plans devised for the import of products made in Egypt, designed by creatives from Egypt, for my shop Bintihomeshop.nl. The shop will also undergo the next time a metamorphose where I want to put a lot more focus on the combination of European brands and brands / products from Egypt and other Arab countries. More on this later, of course.

Journey through Cairo

I felt at home in Cairo, because I was surround by my dear family, friends and my work for Binti Home could continue. Cairo is a cosmopolitan city, a hectic city, a bustling city and a city with many different faces. So you can stroll down one district as a woman alone and it seems sometimes as if you are walking in southern Europe, but there is yet another areas where you absolutely can not go because it is a bit less safe. Of course we all heard the terrible news received with what happened in Egypt and Cairo but we didn’t noticed a lot about this. However, I would also prefer not to focus on how this all fits together but to share the beauty of Egypt. So I visited the most beautiful areas such as Fayoum, here you can read the blog what I have written about this amazing experience. But in Cairo, I visited many different neighborhoods thanks to Uber! A regular taxi for a woman alone still not very safe and as a foreigner not always convenient because they still try to receive a higher price. Although Uber here is prohibited in the Netherlands, in Cairo was launched a few months ago and its a great success. There are a number of similar apps but I liked Uber. Therefore, I have traveled throughout Cairo and planned a number of appointments in a day. I have seen some surprised faces asking how I was doing this anyway because Egyptians are not always punctual with the time and plan often one or maximum two meetings a day. But how I do my work in the Netherlands I was trying if it will work in Egypt as well, and that is often successful. This gave me so many nice and lovely people to know, I can work on new projects and has given me the freedom to let my company run in Cairo too A dream that suddenly becomes reality! I also have a very cool news that I could work on a national campaign in Egypt, but more about that soon (fingers crossed!).

Fair Trade Egypt

I like working with people, to see where products are made, stimulate employment and especially to feel good at work. So after a while I got in touch with Fairtrade in Cairo, an incredibly inspiring organization and are members of the World Fair Trade Organization. I can already tell you that I’m going to work with these inspiring group with their products which I will sell but also we will go work together on my own collection in collaboration with the craftsmen which are controlled and guided by Fairtrade Egypt. A large and very beautiful opportunity which I am very proud of and of course, going to tell you more about this soon.

Ideas for 2016

The 2.5 month in Egypt was really an amazing experience. I looked forward to going back to the Netherlands to be here with my family and friends and work on all the exciting projects that are planned here again. Well, at this moment I am planning my next trip to Cairo. The opportunities that I get now in Cairo is something I want to work with. Especially the combination of work in the Netherlands and Egypt feels like a gift that I enjoy the most. I’m going back to Egypt in March to continue with the collection of kilims, textiles collection in collaboration with Fairtrade and different styling projects for brands and homes.

There’s so much more to tell about the past few months but this blog post is very long now :). Therefore, I will just always share some news about Binti Home Cairo now and then ;). (#bintihomecairo)


But also for the coming period in the Netherlands there are some nice events on the schedule. The styling and photography for Stek Magazine, an interior design and floorplan for a newly built house, beautiful collaborations for Binti Home Blog and fun press trips. I’m excited! :)

Fotografie : Souraya Hassan, Binti Home

Bewaren